Gospodarka rynkowa – przedsiębiorczość i własność prywatna

9 min czytania
Gospodarka rynkowa – przedsiębiorczość i własność prywatna
Zdjęcie: Kasto80 | Dreamstime
Dzielić

Większość państw we współczesnym świecie opiera się na gospodarce kapitalistycznej. Cechą charakterystyczną kapitalizmu jest istnienie wolnego rynku.

Rynek bez wątpienia kształtuje państwo i relacje między nimi. Bezpośrednio wpływa na nasze życie. Aby lepiej zrozumieć współczesną strukturę polityczną i gospodarczą świata, musisz zrozumieć, czym jest gospodarka rynkowa.

Co to jest gospodarka rynkowa?

Gospodarka rynkowa to rodzaj systemu gospodarczego opartego na wolnej przedsiębiorczości i dopuszczającej własność prywatną.

Gospodarka rynkowa zakłada rozwój rynku w swobodnym porządku przy minimalnej ingerencji struktur państwowych. Charakterystyczną cechą i główną cechą gospodarki rynkowej jest to, że różne podmioty gospodarcze mogą swobodnie wchodzić ze sobą w interakcje, ceny nie są kontrolowane przez jednego gracza.

Funkcje państwa w gospodarce rynkowej

Państwo i jego władza wykonawcza mogą ingerować w życie gospodarki rynkowej, ale zasadniczo nie zmieniają biegu wydarzeń.
Market economy
Zdjęcie: Bluebay2014 | Dreamstime

Siła wpływu państwa na gospodarkę jest różna – zależy od ustroju politycznego danego kraju, ale generalnie państwo pełni kilka ról w gospodarce rynkowej – chronić prawa producenta i konsumenta, zapobiegać powstawaniu monopoli oraz regulują import i eksport towarów.

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Wpływ państwa na gospodarkę rynkową można rozpatrywać w trzech aspektach: zasobowym, finansowym i prawnym.

  • Aspektem zasobów jest wydobycie i dystrybucja materiałów niezbędnych dla producentów.
  • Finanse — wydawanie pieniędzy, pobieranie podatków i ich dystrybucja.
  • Prawo — tworzenie przepisów regulacyjnych, licencjonowanie producentów i ochrona praw obywatelskich (zarówno konsumentów, jak i producentów).
Papiery wartościowe: klasyfikacja i odmiany
Papiery wartościowe: klasyfikacja i odmiany
7 min czytania
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org

Jeśli państwo za bardzo ingeruje w gospodarkę, np. ustanawia ścisłą regulację cen, posiada większość mocy produkcyjnych, ogranicza własność prywatną, to takiego stylu życia nie można uznać za rynkowy. Im większy wpływ ma państwo, tym mniej wolny jest rynek.

Zadaniem państwa w realnej gospodarce rynkowej nie jest jej tłumienie, ale wspieranie. Z drugiej strony całkowity brak ingerencji w życie rynku może doprowadzić do tego, że zacznie się on chaotycznie i nielegalnie rozwijać.

W jaki sposób rząd zapewnia wsparcie?

Podstawowym zadaniem państwa jest monitorowanie graczy na rynku i dbanie o to, by konkurencja była legalna i uczciwa. Służba antymonopolowa powinna zapobiegać powstawaniu firm, które będą całkowicie kontrolować jakąś część rynku, tłumiąc mniejsze przedsiębiorstwa. Państwo przyjmuje odpowiednie prawa i monitoruje ich wdrażanie.
Market economy
Zdjęcie: Dwayne Foong | Dreamstime

Państwo tworzy ramy prawne dla funkcjonowania gospodarki rynkowej, a także sprawdza, czy zarówno producenci, jak i konsumenci przestrzegają wszystkich praw, regulacji i innych wymogów.

Usługi publiczne chronią konsumentów towarów i usług. W tym celu sprawdzają jakość produktów wytwarzanych przez firmy i stawiają określone wymagania dotyczące warunków, w jakich powinna przebiegać produkcja i jakie właściwości powinien mieć produkt finalny.

W przypadku niestosowania się do zaleceń państwo może zakazać dalszej produkcji przez firmę lub czasowo ją zawiesić. Konsumentom, którzy kupili wadliwy produkt przysługuje prawo do jego wymiany. W przypadku odmowy producenta konsument może zwrócić się o pomoc do państwa.

PKB – Produkt Krajowy Brutto
PKB – Produkt Krajowy Brutto
7 min czytania
Ratmir Belov
Journalist-writer

Państwo chroni nie tylko konsumentów, ale także producentów towarów i usług. W tym celu wydaje licencje i potwierdza jakość towarów, chroni prawa prywatnych właścicieli.

Innym sposobem wspierania gospodarki rynkowej są inwestycje rządowe. Służby publiczne mogą wspierać kluczowe sektory gospodarki kraju poprzez stałe zastrzyki gotówki, nieodpłatne szkolenia specjalistów itp. Dzięki temu wiele przedsiębiorstw kontynuuje działalność nawet w okresach kryzysu. Państwo może subsydiować zakłady, fabryki i inne gałęzie przemysłu, aby te ostatnie uniknęły bankructwa.

Państwowa regulacja gospodarki rynkowej

Poza powyższymi działaniami państwo kontroluje również finansowy aspekt rynku. Obejmuje to pobieranie podatków i innych obowiązkowych opłat od producentów i konsumentów, dystrybucję pieniędzy, emisję papierów wartościowych i banknotów oraz kontrolę ich obiegu. Bez tego normalne funkcjonowanie rynku, a co za tym idzie jego rozwój, jest niemożliwe.

Państwo zawsze dokładnie kontroluje proces wydobycia, monitoruje rozwój energetyki, infrastruktury i komunikacji, szkolnictwa, służby zdrowia, rolnictwa.

Banki – jak działają i jak zarabiają?
Banki – jak działają i jak zarabiają?
9 min czytania
Ratmir Belov
Journalist-writer

Niektóre państwa mogą całkowicie kontrolować te aspekty gospodarki dzięki temu, że są całkowicie właścicielami tych branż, inne nakładają surowe wymagania na prywatnych właścicieli. Wynika to z faktu, że są to sektory gospodarki bezpośrednio związane z państwem (zasobowy i komponent społeczny). Tereny te są stale monitorowane i poddawane stałemu monitoringowi.

Banki centralne krajów zajmują się emisją papierów wartościowych i banknotów, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania rynku. Ponadto Bank Centralny zwraca uwagę i kontroluje wykorzystanie walut obcych w państwie oraz zarządza walutą, złotem i innymi rezerwami państwa w celu wspierania jego gospodarki.

Przykłady funkcji państwa w gospodarce rynkowej

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej corocznie emituje pewną ilość waluty narodowej – rubli rosyjskich. Dzięki temu kontroluje procesy inflacyjne i utrzymuje niezbędną do funkcjonowania gospodarki ilość waluty.

Market economy
Zdjęcie: Chormail | Dreamstime

Innym przykładem jest Federalna Służba Antymonopolowa Federacji Rosyjskiej, która zajmuje się walką z monopolami, nieuczciwą reklamą i innymi nielegalnymi metodami konkurencji między przedsiębiorcami. FAS sprawdza również inwestycje zagraniczne, przestrzeganie przepisów w handlu detalicznym itp.

Wiele kluczowych gałęzi przemysłu wydobywczego w Rosji jest kontrolowanych przez państwo, które albo kontroluje firmy i alokuje zasoby, jest właścicielem firm, albo ma duży (kontrolny) pakiet akcji w celu podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju przemysłu. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej realizuje również przyjęte przez Rząd Rosji plany rozwoju gospodarczego.

Plusy i minusy gospodarki rynkowej

Wolny rynek, podobnie jak inne systemy gospodarcze, ma swoje zalety i wady. Wiążą się one z tym, że relacje rynkowe nie są regulowane centralnie, co jest zarówno dobre, jak i złe.

Zalety

Gospodarka rynkowa ma następujące zalety w porównaniu z innymi trybami:

Zachowania konsumentów wpływają na decyzje producentów, co oznacza, że ​​społeczeństwo rozwija się bardziej w kierunku, którego chce większość populacji. Popyt tworzy podaż, więc rynek praktycznie nie produkuje „dodatkowych” towarów i usług, które nie znajdą swojego konsumenta. W ten sposób dostępne zasoby są alokowane bardziej efektywnie.

Embargo – kto jeszcze nie wie o tego typu sankcjach?
Embargo – kto jeszcze nie wie o tego typu sankcjach?
10 min czytania
Ratmir Belov
Journalist-writer

Wolna konkurencja wpływa pozytywnie na ceny. Nikt nie kontroluje cen, więc nie są one sztucznie zaniżane lub zawyżone. Rośnie potencjał rozwoju gospodarczego. Nauka, edukacja i inne sektory gospodarki rozwijają się szybciej dzięki swobodnemu funkcjonowaniu rynku, inwestycjom zagranicznym i wsparciu ze strony państwa (ale nie pełnej kontroli).

Konsument i producent podejmują niezależne decyzje, więc nikt nie jest pozostawiony w mniejszości i nie ma niezadowolenia.

Jak widać, gospodarka rynkowa ma wiele zalet, dlatego większość współczesnych państw wybrała tę ścieżkę rozwoju.

Wady

Oczywiście rynek ma również wady:

W przeciwieństwie do gospodarki planowej, gospodarka rynkowa przywiązuje mniejszą wagę do kolektywnych (publicznych) sektorów gospodarki: sportu, medycyny, kultury). Po okresach rozwoju następują okresy upadku. W rezultacie w społeczeństwie często występuje niestabilność.

Market economy
Zdjęcie: Larisa Rudenko | Dreamstime

Ochrona socjalna obywateli niepełnosprawnych (emerytów, niepełnosprawnych i dzieci) zostaje przesunięta na państwo, które w gospodarce rynkowej nie dysponuje tak dużymi zasobami jak prywatni właściciele.

Te mankamenty są typowe dla każdego państwa rynkowego, ale przejawiają się w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od poziomu rozwoju danego społeczeństwa.

Oznaki gospodarki rynkowej

Istnieje kilka charakterystycznych cech gospodarki rynkowej:

  • wolność przedsiębiorczości;
  • minimalna interwencja rządu;
  • swobodne relacje między podmiotami gospodarczymi.

Jaką rolę odgrywa konkurencja?

Konkurencja jest głównym motorem rozwoju rynku. Producenci konkurują o nabywców, więc jakość towarów stale się poprawia, przy jednoczesnym stosowaniu usprawnionych procesów produkcyjnych i nowoczesnych technologii. Konkurencja rynkowa wymusza niższe ceny.

Rodzaje konkurencji w gospodarce rynkowej

Konkurencja przejawia się w różnych formach: w cenach, jakości produkcji, metodach produkcji, stosowaniu innowacji, rywalizacji o sprzedaż towarów itp. Skala konkurencji jest indywidualna (między przedsiębiorcami), lokalna, krajowa i globalna (między organizacjami).

Modele gospodarki rynkowej

Gospodarka rynkowa rozwija się w różny sposób w różnych państwach:

  • Klasyczny kapitalizm. Typowe dla krajów Europy Zachodniej.
  • Model anglosaski. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.
  • Azja Wschodnia. Chiny.

Oprócz tego typu modeli istnieją inne, ale wymienione zostały wybrane przez większość istniejących państw.

Pytania

Jaka jest różnica między gospodarką rynkową a gospodarką nakazową?

Gospodarka rynkowa, w przeciwieństwie do gospodarki planowej, sterowanej (scentralizowanej), jest regulowana podażą i popytem. Pozycja graczy na rynku zależy tylko od koniunktury rynkowej (tj. podaży i popytu). Gospodarka rynkowa różni się od gospodarki nakazowej tym, że o tym, co i jak produkować, decydują sami producenci.

Market economy
Zdjęcie: Oleksandr Bohza | Dreamstime

Porównanie gospodarki dowodzenia i gospodarki rynkowej

Gospodarka nakazowa jest również znana jako gospodarka planowa, gospodarka planowa lub gospodarka scentralizowana.

Przykłady krajów o gospodarkach rynkowych

Gospodarki rynkowe: USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja, Kanada, Meksyk, Włochy i inne. Stopień interwencji państwa w tych krajach jest różny, ale u podstaw każdego z nich leży wolna konkurencja.

Kiedy w Rosji powstała gospodarka rynkowa

Gospodarka rosyjska korespondowała wcześniej z modelem administracyjnym charakteryzującym się centralizacją wszystkich procesów, obecnością jednego głównego regulatora w postaci organów państwowych, ustalaniem przez niego cen na określonym poziomie oraz systemem planowania.

Protekcjonizm to polityka handlu zagranicznego państwa odnoszącego sukcesy”
Protekcjonizm to polityka handlu zagranicznego państwa odnoszącego sukcesy”
15 min czytania
Ratmir Belov
Journalist-writer

Od rozpadu ZSRR Rosja obrała kurs na budowanie rynkowego modelu gospodarczego, aby doprowadzić gospodarkę do stanu wzrostu.

Co to jest zorientowana społecznie gospodarka rynkowa?

Gospodarka rynkowa zorientowana społecznie to model systemu gospodarczego zorganizowanego na zasadzie samoregulacji rynkowej, w którym koordynacja działań odbywa się na podstawie interakcja na rynkach wolnych prywatnych producentów i wolnych indywidualnych konsumentów.

Model społeczno-rynkowego systemu gospodarczego wywodzi się z wymogu, aby państwo i prywatny biznes nie miały pełnej kontroli nad gospodarką, ale służyły ludziom. W tego rodzaju gospodarce mieszanej, podobnie jak w gospodarce rynkowej, tylko decyzje konsumentów, dostawców zasobów i firm prywatnych określają strukturę alokacji zasobów.

Globalizacja: przyczyny, konsekwencje, problemy, rola w gospodarce światowej
Globalizacja: przyczyny, konsekwencje, problemy, rola w gospodarce światowej
9 min czytania
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org

Silniejsi ekonomicznie są jednak zobowiązani do wspierania słabszych. Rolą państwa jest kształtowanie poczucia wzajemnej odpowiedzialności wszystkich uczestników rynku oraz korygowanie nieuczciwych tendencji w konkurencji, handlu i podziale dochodów. System ten był postrzegany jako alternatywa dla systemu kapitalistycznego i socjalistycznego.

Wnioski

Gospodarka rynkowa jest jednym z możliwych sposobów gospodarowania. Jest to najbardziej powszechny model rozwoju gospodarczego na świecie. Większość współczesnych państw przyjęło ten sposób życia.

Ocena artykułu
0,0
Ocen: 0
Oceń ten artykuł
Editorial team
Proszę napisać swoją opinię na ten temat:
avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadamiaj o
Zawartość Oceń to Komentarze
Dzielić

Może Ci się spodobać

Wzrost gospodarczy: rodzaje, czynniki, jak jest mierzony
8 min czytania
5.0
(1)
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org
Szara strefa: rodzaje i cechy
7 min czytania
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org
Inflacja: przyczyny i konsekwencje
10 min czytania
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org