S&P 500 – indeks szerokiego rynku w USA

14 min czytania
S&P 500 – indeks szerokiego rynku w USA
Zdjęcie: kapital.kz
Dzielić

S&P 500 to indeks giełdowy składający się z 503 spółek notowanych na liście 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na giełdach w USA. Obecnie jest to znany, opatentowany znak towarowy indeksów S&P Dow Jones.

Notowania są zazwyczaj przygotowywane przez firmę badającą rynki finansowe Standard & Poor’s, od której pochodzi akronim S&P 500. Indeks S&P 500 po raz pierwszy opublikowała w 1957 r. Przed swoim pojawieniem się organizacja ta od 1923 roku wprowadzała na rynek inne rodzaje indeksów, na przykład S&P 90.

Indeks S&P 500 tworzony jest z akcji spółek notowanych na NASDAQ i NYSE, które reprezentują różne segmenty amerykańskiej gospodarki. Z tego powodu uważa się, że indeks S&P 500 mierzy ogólne wyniki amerykańskiej gospodarki. Jego obliczenia przeprowadza specjalny dział korporacji McGraw-Hill.
Standard and Poor's 500 index stocks categorized by sectors and industries. Size represents market cap (October 7, 2023)
Standard and Poor’s 500 index stocks categorized by sectors and industries. Size represents market cap (October 7, 2023). Zdjęcie: finviz.com

Wysoki popyt na papiery S&P 500 można tłumaczyć uwzględnieniem w indeksie akcji spółek ze wszystkich sektorów gospodarki USA, które w najbardziej obiektywny sposób odzwierciedlają pozycję poszczególnych segmentów. Wskaźnik całkowitej kapitalizacji rynkowej przekracza 32 biliony dolarów amerykańskich.

Największe spółki decydują o ponad połowie wartości akcji indeksu i jego wynikach. Spółki znajdujące się na liście indeksów znacznie różnią się od siebie poziomem kapitalizacji.

Wartość indeksu podlega ciągłym wahaniom w ciągu dnia handlowego. Wynika to z regularnych zmian wskaźników rynkowych spółek giełdowych. W związku z tym następuje proporcjonalna korekta samego wskaźnika.

Lista notowań indeksu Standard & Poor’s 500:

 • SPXNTR. Ten rodzaj indeksu ustala się w zależności od korekty składek podatkowych, płatności, dywidend, cen akcji związanych z inwestycjami.
 • SPXT. Ten ticker S&P 500 przewiduje wypłatę dywidendy i zmiany cen akcji. Zasadniczo uwzględnia maksymalny zwrot, jaki inwestor może uzyskać z inwestycji w S&P 500.
 • SPX. Indeks ten odzwierciedla całkowity poziom kapitalizacji papierów wartościowych.

Funkcje obliczania indeksu S&P 500

S&P 500 („indeks szerokiego rynku”) to indeks ważony kapitalizacją rynkową konkretnych spółek. Wskaźnik ten oblicza się, mnożąc koszt jednej akcji przez liczbę wyemitowanych akcji.
Visualizing Every Company on the S&P 500 Index
Visualizing S&P 500 Index (May 2023). Zdjęcie: visualcapitalist.com

Im droższa jest wycena spółki w stosunku do innych korporacji i firm objętych indeksem, tym większą ma w nim wagę. Operacje obliczeniowe w celu ustalenia wskaźnika kapitalizacji każdej pojedynczej spółki przeprowadzane są wyłącznie przy rozliczaniu akcji w wolnym obrocie – akcji znajdujących się w wolnym obrocie na giełdzie.

Aby firma mogła być notowana na liście S&P 500, musi mieć kapitalizację rynkową przekraczającą 4 miliardy dolarów.

Kalkulacja ta opiera się na średniej arytmetycznej ważonej kapitalizacji rynkowej, która jest typowa dla spółek. Jest równy iloczynowi całkowitego wskaźnika papierów wartościowych i procentowej wartości kapitalizacji rynkowej.

Kluczową cechą indeksu S&P 500 jest to, że jest on obliczany z uwzględnieniem w transakcjach handlowych wyłącznie papierów wartościowych (akcji) znajdujących się w swobodnym obrocie.

Obliczenie wskaźnika indeksu (na przykładzie)

Załóżmy, że korporacja „Bk” wyemitowała 1 milion papierów wartościowych po cenie 1 dolara amerykańskiego. Całkowita wartość w tej opcji wynosi 1 milion USD.Załóżmy, że łączna wartość kapitalizacji korporacji znajdujących się na liście S&P 500 wynosi 100 milionów USD. Procent akcji „A” wynosi 1% (czyli 0,01).

Na przykład firma „Sp” ma 10 milionów papierów wartościowych, z których każdy jest wyceniony na 50 centów. W tym przypadku wkład tego przedsiębiorstwa do indeksu wyniesie 5 mln USD, a udział w kapitalizacji wyniesie 5%. W ten sam sposób konieczne jest przeprowadzenie obliczeń dla innych firm.

Należy jednak wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo zmian wszystkich powyższych wskaźników w zależności od korekty wartości i liczby papierów wartościowych.

Skład spółek z indeksu S&P 500

W ciągu roku lista spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 może zmieniać się kilkukrotnie. Ponadto wszelkie proponowane zmiany muszą być ogłaszane z wyprzedzeniem, co najmniej na dwa dni przed ich wejściem w życie.

Just 20 Stocks Have Driven S&P 500 Returns So Far in 2023
Just 20 Stocks Have Driven S&P 500 Returns So Far in 2023. Zdjęcie: visualcapitalist.com

Lista S&P 500 zazwyczaj obejmuje 500 największych firm. Jednocześnie nie ma ściśle restrykcyjnych warunków i z reguły ta lista składa się z większej ich liczby. Reprezentują je najbogatsze korporacje notowane na głównych giełdach amerykańskich.

Indeksu tego nie należy jednak interpretować jako zestawienia najbardziej płynnych spółek amerykańskich. Często obejmuje firmy prywatne o niskim poziomie płynności. W tym przypadku wymagany jest minimalny wolumen transakcji handlowych w wysokości co najmniej 250 tys. USD w ciągu 30 dni.

Ponadto spółka Standard & Poor’s, która zajmuje się notowaniem, stara się zachować dużą różnorodność obszarów. W rezultacie spółki z większości reprezentowanych segmentów z prawdopodobieństwem wejścia do indeksu na końcowych pozycjach często ustępują tym miejsc spółkom, które należą do mniej reprezentowanych obszarów, nawet przy minimalnej płynności rynku.

Small collection of companies drove most of the action on the U.S. benchmark index (April 11, 2023).
Small collection of companies drove most of the action on the U.S. benchmark index (April 11, 2023).Zdjęcie: visualcapitalist.com

Aby firmy i korporacje znalazły się na liście S&P 500, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Papiery wartościowe muszą być notowane na giełdzie NASDAQ lub NYSE.
 • Kapitalizacja rynkowa firmy musi wynosić co najmniej 6,5 miliarda dolarów.
 • Na podstawie wolumenu transakcji handlowych przeprowadzanych w miesiącu ustalany jest minimalny próg płynności. Przez 6 miesięcy przed datą wyceny musi wynosić 250 000 akcji miesięcznie.
 • Co najmniej 50% papierów wartościowych musi znajdować się w wolnym obrocie.
 • Łączna kwota zysku spółki za ostatnie 4 kwartały sprawozdawcze nie powinna być ujemna.
 • Uwzględniany jest specyficzny udział akcji spółki w całkowitej wadze segmentu indeksu.
 • Od dnia pierwszego umieszczenia papierów wartościowych spółki na giełdzie musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.
Indeks obejmuje największe firmy świata, które uważane są za dominujące w amerykańskiej sferze gospodarczej.

Następujące 10 spółek ma obecnie 26% kapitalizacji S&P 500:

 1. AAPL (Apple Inc.) to największa spółka holdingowa specjalizująca się w rozwoju treści cyfrowych i oprogramowania, a także urządzeń technicznych.
 2. MSFT (Microsoft Corporation) to światowy lider w dziedzinie technologii informatycznych oferujący szeroką gamę usług i rozwój urządzeń komputerowych.
 3. AMZN (Amazon.com Inc.) to największa na świecie internetowa platforma e-commerce.
 4. GOOGL (Alphabet Inc.) to spółka holdingowa świadcząca usługi w zakresie aplikacji, reklam, wyszukiwarek internetowych i mobilnych systemów operacyjnych.
 5. JNJ (Johnson & Johnson) to korporacja składająca się z 250 spółek zależnych produkujących sprzęt medyczny i leki.
 6. BRKb (Berkshire Hathaway) to największa amerykańska organizacja świadcząca usługi w charakterze spółki zarządzającej w wielu przedsiębiorstwach i firmach z różnych sektorów gospodarki.
 7. V (Visa Inc.) to międzynarodowa firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi, obsługująca różnorodne podmioty gospodarcze – publiczne i prywatne.
 8. PG (Procter & Gamble Company) to korporacja produkująca i sprzedająca szeroką gamę produktów konsumenckich.
 9. JPM (JPMorgan Chase & Co) to największy międzynarodowy bank międzynarodowy z siedzibą w USA.
 10. NVDA (NVIDIA Corporation) to firma opracowująca systemy chipów i procesory graficzne do użytku w grach wideo i wizualizacjach.
S&P 500 Top Companies By Weight (September 2023)
S&P 500 Top Companies By Weight (September 2023). Zdjęcie: finasko.com

Obecnie udział spółek w indeksie S&P 500 rozkłada się według segmentów następująco:

 • Technologie IT – 27,62%.
 • Opieka zdrowotna – 14,31%.
 • Towary należące do II kategorii konieczności – 11,29%.
 • Usługi komunikacyjne – 11,23%.
 • Sektor finansowy – 9,93%.
 • Sektor przemysłowy – 7,69%.
 • Towary klasyfikowane jako 1. konieczność – 6,98%.
 • Sektor użyteczności publicznej – 3,05%.
 • Nieruchomości – 2,78%.
 • Sektor naftowo-gazowy – 2,59%.
 • Sektor towarowy – 2,53%.

Spółki z branży IT zajmują pierwsze miejsca w zestawieniu z najwyższym wskaźnikiem kapitalizacji. Co więcej, w przypadku Stanów Zjednoczonych taka sytuacja jest uważana za zwyczajową.

Duże korporacje technologiczne znalazły się w TOP 10 kandydatów. Notowania indeksów zależą głównie od ich sytuacji finansowej. Udział segmentu IT w ostatnim czasie waha się w nim z reguły od 25 do 30%.

Segment finansowy, który zawsze dominował na tej liście, ze względu na niedawne sytuacje kryzysowe znacznie przesunął się w dół. Odsetek kapitalizacji korporacji w obszarze inwestycji i organizacji bankowych zauważalnie spadł.

Adidas – sukces wbrew przeciwnościom losu
Adidas – sukces wbrew przeciwnościom losu
19 min czytania

Warto zauważyć, że segmenty komunikacyjny i inżynieryjny są na tym zestawieniu dobrze reprezentowane, mimo że w ich rankingu 50 nie ma tak dużych holdingów jak Lockheed Martin, Ford Motor i General Motors.

Nie bez powodu S&P 500 nazywany jest indeksem „szerokiego rynku”, ponieważ reprezentuje co najmniej 80% wszystkich sektorów gospodarki USA z pełnym odzwierciedleniem wiarygodnej pozycji. Z tego powodu taki indeks służy jako główny punkt odniesienia dla różnych funduszy inwestycyjnych.

Jednocześnie często obserwuje się tendencję, gdy duża liczba inwestorów, w tym zarządzających funduszami, nie jest w stanie w długim okresie osiągnąć poziomu średniorocznej rentowności indeksu S&P 500.

Z tego powodu eksperci zalecają inwestorom kupowanie nie pojedynczych papierów wartościowych, ale całego indeksu. Można tego dokonać poprzez fundusze ETF lub kontrakty futures – instrumenty, za pomocą których inwestorzy mogą jednocześnie inwestować w kilka różnych aktywów.

Jak kupić indeks S&P 500 do swojego portfela inwestycyjnego?

Nie można kupić samego indeksu, ponieważ jest on prezentowany jako parametr cyfrowy. Indeks ten służy do analizy rynku amerykańskiego jako wskaźnika stanu gospodarki. Dla traderów i inwestorów istnieją określone podstawowe narzędzia funkcjonalne, które są powiązane z indeksem S&P 500.

S&P 500
Zdjęcie: usatoday.com

Na przykład istnieje możliwość generowania dochodu poprzez wykorzystanie kontraktów futures i opcji. Kontrakty futures na indeks S&P 500 stanowią kapitał bazowy od lat 80. XX wieku w Chicago Board of Trade. Są one reprezentowane przez następujące główne opcje:

 • MES – wolumen kontraktu jest kilkukrotnie niższy w porównaniu do mini-futures.
 • ES – wolumen stanowi jedną piątą pełnej wielkości kontraktu.
 • SP to pełnoprawny kontrakt.

ETF na docelowy indeks S&P 500

Są też fundusze, które całkowicie kopiują skład S&P 500, przy identycznej proporcjonalności udziału spółek z różnych sektorów gospodarki. Najbardziej znanym z nich jestVanguard 500. Na giełdach pojawiła się w latach 70-tych.

Oprócz tego istnieją również inne fundusze ETF, które są uważane za kopię indeksu S&P 500. Najbardziej płynne papiery wartościowe funduszu giełdowego opartego na indeksie S&P 500 to Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500. Handlują pod tickerem SPY (przez wielu traderów nazywanym „pająkiem”).
ETF to ciekawe narzędzie inwestycyjne
ETF to ciekawe narzędzie inwestycyjne
19 min czytania

Fundusz ten powstał w latach 90-tych na parkiecie NYSE. Najtrafniej oddaje dynamikę indeksu S&P 500. Oprócz tego na platformie NYSE dużą popularnością cieszą się fundusze takie jak SSO i IVW.

Traderzy z reguły prowadzą analizy wiodących korporacji w kilkunastu odrębnych segmentach, które mogą poważnie wpłynąć na wartość S&P 500.

Funkcje prognozowania indeksu S&P 500

Musisz wiedzieć, że analizując indeks, nie ma absolutnie potrzeby analizowania każdej spółki czy korporacji z osobna.

Należy rozumieć, że indeks Dow Jones odzwierciedla pozycję konkretnego segmentu przemysłu w Ameryce, natomiast indeks S&P 500 odzwierciedla ogólny stan wszystkich sektorów gospodarki w Stanach Zjednoczonych.
Zdjęcie: visualcapitalist.com

Aby jak najdokładniej przewidzieć wartość indeksu, konieczne jest doprecyzowanie informacji nie tylko o wskaźnikach podaży i popytu, wielkości produkcji, eksporcie/imporcie, ale także ogólnej sytuacji na rynkach towarowych, ponieważ mogą one również mają ogromny wpływ na notowania cen akcji wiodących spółek giełdowych.

Indeks S&P pokazuje sytuację gospodarczą Ameryki, dlatego podczas analizy warto wziąć pod uwagę dane dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Aby to zrobić, należy przestudiować dokumenty sprawozdawcze szefów Rezerwy Federalnej i Ministerstwa Finansów, a także przejrzeć raporty liderów firm.

Kluczowe wskaźniki ekonomiczne wpływające na notowania indeksów S&P 500:

 • PKB jest uważany za jedną z najbardziej determinujących wartości dynamiki produktywności w publicznym sektorze gospodarczym. Dane o produkcie krajowym brutto można doprecyzować w kwartalnych publikacjach BEA (Bureau of Economic Analysis).
 • Dane dotyczące rynku pracy – dane te są publikowane co miesiąc przez BLS (Biuro Analiz Ekonomicznych i Statystyk Pracy).
 • Informacje o inflacji – informacje te można uzyskać z raportów BEA (Bureau of Economic Analysis).
 • Stopy procentowe – są kontrolowane przez Fed (System Rezerwy Federalnej). Jest to centralny bank państwowy. Informacje te podawane są w specjalnym biuletynie sprawozdawczym zawierającym cotygodniowe dane dotyczące różnych rodzajów stóp procentowych, w tym kredytów hipotecznych, obligacji i pożyczek.
 • Informacja o saldzie handlu zagranicznego – publikowana co miesiąc przez USA. Departament Handlu. Informacje te zawierają dane dotyczące wskaźników handlu z różnymi krajami, ogólnego salda handlu zagranicznego, importu i eksportu.

Oprócz analizy fundamentalnej indeksu S&P 500 istnieje potrzeba przeprowadzenia jego analizy technicznej, ponieważ kurs dolara wpływa bezpośrednio na cenę indeksu.

Wielu znanych analityków indeksowych w większości przypadków zaleca stosowanie analizy technicznej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku krótkoterminowego prognozowania indeksów.

S&P500 Biggest Gains and Losses
S&P500 Biggest Gains and Losses (September 26, 2023).Zdjęcie: investopedia.com
Na wartość indeksu S&P 500 może wpływać wiele czynników. Z tego powodu preferowane jest łączenie różnych formatów analitycznych. Jednocześnie możesz nie tylko śledzić najświeższe informacje z branży gospodarczej, ale także monitorować wszystkie wydarzenia zachodzące na rynku papierów wartościowych za pomocą analizy technicznej.

Ciekawe fakty na temat S&P 500

 • Do dziś na liście znajduje się 86 firm, które znalazły się na niej w 1957 roku.
 • Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie wynosi 22 miliardy dolarów.
 • W kwietniu 2021 r. historyczne maksimum wskaźnika indeksu zanotowano na poziomie 4100 punktów.
 • Głównym konkurentem indeksu S&P 500 pod względem popularności jest indeks Dow Jones („barometr amerykańskiej gospodarki”)
 • Indeks ten nie obejmuje dokładnie 500 papierów wartościowych. Liczba ta może ulec zmianie ze względu na włączenie do indeksu dwóch klas akcji tej samej spółki i ewentualne wykluczenie spółek.
 • W momencie powstania indeksu na jego liście znalazły się akcje spółek tylko z trzech sektorów gospodarki – kolejowego, użyteczności publicznej i przemysłowego.

Kluczową zaletą indeksu S&P 500 jest jego optymalna dywersyfikacja i maksymalne pokrycie różnych obszarów amerykańskiej gospodarki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że większość wartości tego indeksu pochodzi od około 45 znanych, światowych spółek.

Warren Buffett — Wyrocznia Omaha
Warren Buffett — Wyrocznia Omaha
3 min czytania
Legendarny inwestor giełdowy Warren Buffett powiedział, że tani fundusz indeksowy S&P 500 to najbardziej preferowana opcja inwestycyjna, dostępna dla absolutnie wszystkich traderów. Przez lata indeks S&P 500 generował zwroty dla dużej liczby inwestorów, do około 10% rocznie.

Indeks S&P 500 – najlepsza opcja dla początkujących

Każdy nowy trader, który nie handlował wcześniej zawodowo na giełdzie, z reguły stara się znaleźć najbardziej opłacalny instrument bezpiecznego inwestowania.

Aby uzyskać maksymalne zyski i wyeliminować ryzyko strat finansowych, warto regularnie badać giełdę i utrzymywać swój portfel inwestycyjny.

S&P 500 Historical Performance. From 1980 to 2020. Past performance is not an indication or guarantee of future results. Zdjęcie: nytimes.com
S&P 500 Historical Performance (from 1980 to 2020). Past performance is not an indication or guarantee of future results. Zdjęcie: nytimes.com

Wymaga to dużo czasu i wysiłku. Ponadto powinieneś posiadać przynajmniej najmniejsze umiejętności w tej dyscyplinie. Jednak nie każdy ma do tego chęć i możliwości. W takim przypadku lepiej jest skorzystać z instrumentu takiego jak indeks giełdowy S&P 500.

Jest to doskonała opcja na szybkie zorientowanie się w rentowności amerykańskich biznesów, bez konieczności zagłębiania się w szczegóły działalności każdej spółki notowanej w indeksie. Istnieje również możliwość osiągnięcia przyzwoitego zysku z portfela prac w miarę upływu czasu bez większego wysiłku.

Z uzyskanych statystyk wynika, że ​​na długich dystansach wielu funduszom inwestycyjnym nie udaje się pobić rentowności indeksu S&P 500. Inwestycja w fundusz indeksowy lub ETF to gwarancja, że ​​Twoja inwestycja pójdzie kursem najbardziej dochodowych, stabilnych i dużych spółek.

Inwestycja w indeks S&P 500 to najpopularniejsza decyzja strategiczna dla inwestora długoterminowego. Jednocześnie nie należy próbować pokonać rynku, lepiej za nim nadążać.

Ocena artykułu
0,0
Ocen: 0
Oceń ten artykuł
Ratmir Belov
Proszę napisać swoją opinię na ten temat:
avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadamiaj o
Ratmir Belov
Przeczytaj inne moje artykuły:
Zawartość Oceń to Komentarze
Dzielić