Broeikaseffect: oorzaken, gevolgen, impact op het klimaat en manieren om het probleem op te lossen

— Bijgewerkt:
Broeikaseffect: oorzaken, gevolgen, impact op het klimaat en manieren om het probleem op te lossen
Afbeelding: militaryarms.ru

Een van de meest urgente en besproken milieuproblemen is het broeikaseffect.

Honderden artikelen en wetenschappelijke werken zijn aan dit fenomeen gewijd. Volgens wetenschappers heeft het een sterke invloed op de klimaatbalans van de planeet.

Wat is het broeikaseffect in de atmosfeer van de aarde

De atmosfeer van de aarde heeft het vermogen om zonnestralen door te geven, terwijl de warmtestraling van het oppervlak wordt vastgehouden. Het resultaat is warmteaccumulatie. De ophoping van gassen en andere emissies in de atmosfeer verergert dit proces, waardoor het broeikaseffectmechanisme wordt geactiveerd.

Dit mondiale probleem bestaat al heel lang. Maar met de ontwikkeling van technologieën die de uitstoot in de atmosfeer verhogen, met een toename van het aantal auto’s en een algemene verslechtering van het milieu, wordt het steeds relevanter. Volgens statistieken is de gemiddelde temperatuur op aarde alleen al in de afgelopen eeuw met 0,74° gestegen. Op het eerste gezicht lijkt dit nogal wat. Maar zelfs zo’n toename heeft al geleid tot onomkeerbare klimaatverandering.

Ontbossing als milieuprobleem: gevolgen en oplossingen
Ontbossing als milieuprobleem: gevolgen en oplossingen

Wie ontdekte het mechanisme van het broeikaseffect? Deze definitie werd voor het eerst gebruikt in 1827 door J. Fourier. Over dit onderwerp schreef hij zelfs een omvangrijk artikel waarin hij verschillende schema’s voor de vorming van het klimaat op aarde overwoog. Het was Fourier die als eerste het idee naar voren bracht en bevestigde dat de optische eigenschappen van de aardatmosfeer vergelijkbaar zijn met die van glas.

Later bracht de Zweedse natuurkundige Arrhenius, tijdens het bestuderen van de infrarode eigenschappen van waterdamp en kooldioxide, de theorie naar voren dat hun accumulatie in de atmosfeer een stijging van de temperatuur van de hele planeet kan veroorzaken. Op basis van deze onderzoeken is vervolgens het concept van het broeikaseffect ontstaan.

Wat zijn broeikasgassen

Broeikasgassen is de verzamelnaam voor een aantal gassen die de thermische straling van de planeet kunnen vasthouden. In het zichtbare bereik blijven ze transparant, terwijl ze het infraroodspectrum absorberen. Er is geen definitieve formule voor broeikasgassen. Hun percentage kan constant veranderen. Dus wat zijn broeikasgassen?

Lijst van broeikasgassen

De belangrijkste broeikasgassen zijn:

 1. Kooldioxide. Het langst in de atmosfeer, waardoor het zich constant ophoopt.
 2. Methaan. Door een aantal eigenschappen heeft het een sterkere activiteit. Volgens Wikipedia is het niveau in de atmosfeer sinds 1750 meer dan 150 keer gestegen.
 3. Distikstofoxide
 4. Perfluorkoolstoffen – PFC’s.
 5. Hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK’s).
 6. Zwavelhexafluoride (SF6).

Ozon beschermt de planeet tegen ultraviolette straling van de zon. Het tekort ervan draagt ​​bij aan de vorming van ozongaten.

Greenhouse effect
Afbeelding: coolaustralia.org

Naast de belangrijkste broeikasgassen versterkt waterdamp ook het broeikaseffect in de atmosfeer. In feite is het de belangrijkste reden voor de toename van temperatuur en vochtigheid.

Naast het bovenstaande omvatten broeikasgassen stikstofoxiden en freonen. Door actieve menselijke activiteit neemt hun concentratie elk jaar toe, wat de negatieve impact op het milieu aanzienlijk verergert.

Bronnen van broeikasgassen

Broeikasgassen leiden tot aanzienlijke klimaatveranderingen, door hun aard kunnen de bronnen van hun vorming worden onderverdeeld in 2 grote groepen:

 1. Door de mens gemaakt. Zij zijn de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. Deze omvatten verschillende industrieën die gebruik maken van de verbranding van koolwaterstofbrandstoffen, de ontwikkeling van olievelden, emissies van automotoren.
 2. Natuurlijk. Ze spelen een secundaire rol. De meeste natuurlijke broeikasgassen komen tijdens vulkaanuitbarstingen in de atmosfeer. Deze groep omvat ook de verdamping van de Wereldoceaan en grote bosbranden.

Oorzaken van het broeikaseffect

De belangrijkste reden voor de ontwikkeling van het broeikaseffect op aarde zijn gassen die zich ophopen in de atmosfeer. Overschrijding van hun concentratie leidt tot een verandering in de warmtebalans. Daarnaast kan ook de ozonlaag bij dit proces betrokken zijn. Onder invloed van freon en stikstofoxiden, die ook op de lijst van broeikasgassen staan, begint het snel af te breken en dunner te worden. Als gevolg hiervan neemt het niveau van harde ultraviolette straling dramatisch toe. Het broeikaseffect en de vernietiging van de ozonlaag zijn dus een aaneenschakeling van onderling verbonden gebeurtenissen die een significante impact hebben op de biogeocenose van de hele planeet.

Groene waterstof – de energiebron van de toekomst?
Groene waterstof – de energiebron van de toekomst?

De belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect zijn:

 1. De snelle groei van de industrie die olie, gas en andere fossiele koolwaterstoffen als energiebronnen gebruikt. Ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle gasemissies.
 2. Enorme ontbossing. Tijdens het fotosyntheseproces absorberen bomen koolstofdioxide en produceren ze zuurstof, bossen zijn de “longen van de planeet”, hun vernietiging gaat gepaard met een sterke toename van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer.
 3. Ontwikkeling van de landbouw. Als gevolg van het verval van dierlijke afvalproducten wordt een grote hoeveelheid methaan geproduceerd, een van de meest agressieve broeikasgassen.

Wat het broeikaseffect versterkt

Naast menselijke activiteiten kunnen ook natuurlijke oorzaken bijdragen aan de versterking van het broeikaseffect.

Greenhouse effect
Afbeelding: newsela.com

Bijvoorbeeld grote vulkaanuitbarstingen of massale verbranding van bossen. Een stijging van de temperatuur op het aardoppervlak als gevolg van het dunner worden van de ozonlaag leidt tot verhoogde verdamping van vocht, wat de situatie ook verergert. De relatie tussen het broeikaseffect en de ozonlaag is al lang bewezen. Een toename van de concentratie van waterdamp in de atmosfeer is een fundamentele factor in de ontwikkeling van het probleem.

Gevolgen van het broeikaseffect

De gevolgen, maar ook de oorzaken van het broeikaseffect zijn zeer divers. De invloed op het klimaat is bijzonder sterk. In eenvoudige bewoordingen kan de uitstoot van broeikasgassen leiden tot een aantal belangrijke veranderingen:

 1. Afname of toename van neerslag. In een aantal klimaatzones zullen regens zeldzamer worden, terwijl andere juist last zullen hebben van constante stormen en overstromingen.
 2. Stijgende zeespiegel. Dit wordt een van de belangrijkste gevolgen van het broeikaseffect. Als gevolg van het smelten van het ijs van Antarctica en Groenland zullen grote gebieden onder water komen te staan, waardoor alle kustnederzettingen zullen worden vernietigd. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking er woont, zonder huisvesting en levensonderhoud.
 3. Dood van hele ecosystemen. Kortom, het broeikaseffect zorgt voor een forse klimaatverandering. Als gevolg hiervan zullen veel biologische soorten zich niet kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden en zullen ze gewoon sterven. Hun verdwijning uit de voedselketen zal leiden tot een “domino-effect”.
Waarom is de lucht blauw?
Waarom is de lucht blauw?

Klimaatverandering zal ook gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Door abnormaal hoge temperaturen zal het aantal hart-, long- en luchtwegaandoeningen aanzienlijk toenemen. Er is dus geen voordeel van het broeikaseffect, maar de schade is zeer groot.

Kaart van uitstoot van broeikasgassen

Voor een completer beeld van de omvang en aard van het broeikaseffect heeft Google in 2012 een kaart ontwikkeld met de uitstoot van broeikasgassen, die laat zien op welke plekken op aarde deze het meeste voorkomen. Het toont de emissieniveaus van alle geïndustrialiseerde landen met behulp van kleurcodering. Het maken van de kaart viel samen met het einde van het Kyoto Protocol.

Bron en ontwikkelaar van de service: Google.com. Gebruiksvoorwaarden.

Help: wat is het Kyoto-protocol en wat is de essentie ervan? Kort gezegd is dit een internationale overeenkomst die is gesloten om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer van de planeet te verminderen om het effect van de opwarming van de aarde te voorkomen of te verminderen. Het Kyoto-protocol is een aanvullend document bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) uit 1992. Waarom “Kyoto”? Dit protocol is op 11 december 1997 in de Japanse stad Kyoto aangenomen en op 16 februari 2005 in werking getreden. Het belangrijkste doel van de overeenkomst tussen de landen is het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau dat geen gevaarlijke antropogene impact op het klimaatsysteem van de aarde zou toestaan. Nu zijn er 192 partijen bij het Kyoto-protocol (191 staten en de Europese Unie). Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten het protocol ondertekend maar niet geratificeerd, Canada trok zich op 16 december 2012 officieel terug uit het Kyoto-protocol.

Maatregelen om het broeikaseffect te voorkomen en te verminderen

Veranderingen in het klimaat op aarde hebben zich al herhaaldelijk voorgedaan. Kortom, de gevolgen waren catastrofaal. Een voorbeeld is de bekende ijstijd. De invloed ervan op levende organismen was zeer significant. Sommige soorten stierven gewoon uit en pasten zich nooit aan aan een scherpe koudegolf. Op Antarctica en Groenland zijn nog steeds ijsresten uit die tijd bewaard gebleven.

Globalisering: oorzaken, gevolgen, problemen, rol in de wereldeconomie
Globalisering: oorzaken, gevolgen, problemen, rol in de wereldeconomie

Wat moet er gebeuren om het broeikaseffect te verminderen en een nieuwe ramp te voorkomen? Hoe effectief om te gaan met een wereldwijd probleem? Op dit moment zijn alle factoren die bijdragen aan de ophoping van gassen in de atmosfeer al geïdentificeerd. Volgens deskundigen die de fysieke basis van het broeikaseffect bestuderen, zijn er verschillende manieren om dit probleem op te lossen:

 1. Verminder de uitstoot van schadelijke stoffen door industriële activiteiten.
 2. Actief milieuvriendelijke technologieën introduceren met behulp van alternatieve energiebronnen. Dit zal ons in staat stellen om het verbruik van brandstofkoolwaterstoffen te weigeren of op zijn minst te minimaliseren.
 3. Stop actieve ontbossing.
 4. Het elimineren van natuurlijke stortplaatsen draagt ​​ook bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer, omdat ze de bron zijn van methaan, freon en stikstofoxiden.

Er zijn verschillende manieren om het probleem van het broeikaseffect op te lossen. Het belangrijkste is dat de strijd op internationaal niveau moet worden gevoerd. Om de huidige situatie te corrigeren, zijn de inspanningen van de hele mensheid nodig. De uitstoot van gassen is een wereldwijd probleem, het betreft de hele planeet als geheel, en niet individuele landen.

Video broeikaseffect

Interessante feiten over het broeikaseffect

 • Russische voorspellers hebben berekend dat als de gasemissies op hetzelfde niveau blijven, het klimaat van Siberië tegen 2080 veel warmer zal worden. De wintertemperaturen stijgen met gemiddeld 9°C en de zomertemperaturen met 5,7°C. Tegelijkertijd neemt ook de hoeveelheid neerslag toe, met gemiddeld 140 mm per jaar, en neemt het areaal permafrost met een kwart af.
 • In 2020 zullen Tomsk-wetenschappers het onderzoek naar het Arctische klimaat hervatten. Hun aandacht werd getrokken door de verhoogde concentratie methaan. Het en andere gassen komen vrij wanneer permafrost smelt. Voor onderzoek zal een speciaal wetenschappelijk vliegtuig worden aangetrokken. Met zijn hulp zullen wetenschappers in staat zijn om een ​​volledige analyse van het luchtmilieu te maken.
 • Het grootste diamantmijnbedrijf Alrosa rapporteerde een daling van de intensiteit van de gasemissies van 2016 tot 2018 met 52%. Zoals u weet, neemt de mijnindustrie een leidende positie in wat betreft de hoeveelheid uitstoot in de atmosfeer. Om een ​​positieve dynamiek te behouden, worden alle voertuigen van het bedrijf overgeschakeld op milieuvriendelijkere gasmotoren.